T.C.

             AYDIN

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS    NO:2008/...

KARAR NO:2008/...

 

İTİRAZ EDEN (DAVACI)      :

 

VEKİLİ                          :

 

KARŞI TARAF (DAVALI)     :

 

İSTEMİN ÖZETİ  : Davacı şirketin bir çalışanının 25/04/2005 tarihinde geçirdiği ileri sürülen iş kazası neticesinde, iş müfettişinin düzenlediği 21/09/2006 tarih ve İG/92 sayılı raporda "kaza geçiren işçiye yeterli eğitim verilmediğini ve iş sırasında koruyucu gözlük kullanmaksızın çalışmasına müsaade edildiğini" belirtmesi üzerine, davacı adına 4857 sayılı İş Kanun'unun 77. maddesine muhalafet ettiğinden bahisle 714,00 YTL idari para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin 27/10/2006 tarih ve 19686 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Aydın Bölge Müdürlüğü işleminin; anılan tarihte her hangi bir iş kazası yaşanmadığı, işçinin iş kazası geçirdiği gün işyeri doktoruna müracaat etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi  anılan işçinin ertesi gün gittiği işyeri hekimine gittikten sonra işyerinde iş kazası geçirdiğini ve bu nedenle gözünde bir rahatsızlık yaşadığını bildirmemesinin bu durumu ispatladığı ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada, iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ve yeterli güvenlik eğitimlerinin verilmediğinin sabit olduğu bu sebeble işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin Aydın 1.İdare Mahkemesi hakimliğinin 1.2.2008  gün ve E:2007/286, K:2008/150 sayılı kararının; anılan tarihte iş kazası meydana gelmediği, işçinin eve gidip ertesi gün doktora çıkmasının olağan bir davranış olmadığı, subuta ermeyen fiil sebebiyle ceza verilmesinin şüphenin aleyhe yorumlanması olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ   :  4857 sayılı yasanın 108. maddesi uyarınca verilen kararların kesin olduğu, itirazın incelenmeksizin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

 

Hüküm veren Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

İstem, davacıya 4857 sayılı yasa uyarınca verilen para cezasının iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Aydın İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkindir.

4857 sayılı yasanın, (karar tarihinde yürürlükte olan şekliyle) 108. maddesinde; para cezalarına 7 gün içinde İdare Mahkemesine itiraz edileceği ve itiraz üzerine verilen kararların kesin olduğu hukuka bağlanmıştır.

                   

Anılan madde hükmü karar tarihinden sonra 5728 sayılı yasa ile değiştirilmiş olup, 7 gün içinde idare mahkemesine itiraz edilmesi ve itiraz üzerine verilen kararların kesin olduğu hükmü ilga edilmiştir.

İtiraz ve temyiz incelemesi yerel mahkeme kararının hukuki denetimine dönük olup, karar tarihi itibariyle tabi olduğu hukuk düzeni yönünden denetime tabi tutulur. Bu bağlamda idare mahkemesince kararın verildiği tarih  itibariyle mahkeme yetkili olup kararları da kesin olduğundan, bilahare bu hüküm kaldırılsa bile itiraz incelemesi  yapılamaz.

Açıklanan nedenlerle itirazın incelenmeksizin reddine, yargılama giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına 15 gün içinde Mahkememizden karar düzeltme isteme yolu açık olmak üzere, 2577 sayılı yasanın 45/4. maddesi uyarınca 24.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN VEKİLİ

OSMAN ERMUMCU

32699

ÜYE

DR.MERİÇ ERDOĞAN

38005

ÜYE

ABDULLAH AYGÜN

37802